Er worden veel vragen gesteld over de verzekering van de KNAS. Wij hebben ervoor gekozen om hier een korte uitleg te geven met de meest elementaire punten.

De Verzekering van de KNAS is een gecombineerde aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. Dekkingsgebied de gehele wereld met uitzondering van Amerika en Canada.

?

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade verband houdend met trainingen voor en deelname aan of wedstrijden, competities, circuits, kampioenschappen e.d. buiten Nederland, met het nationale team c.q.selecties voor het nationale team.

?

Niet verzekerd is de schade verband houdend met deelnemen aan of (mede-) organiserend van trainingen, wedstrijden, competities, circuits, kampioenschappen e.d buiten Nederland.

?

Verzekerden zijn naast de KNAS (en haar bestuurders/werknemers) ook de verenigingen en haar bestuurders, leden en vrijwilligers. Echter uitsluitend voor zover het activiteiten betreft onder auspici?n van de KNAS/vereniging. Daarnaast vallen ook personen zoals scheidsrechters, juryleden, organisatiecomit?s onder de dekking.

?

De verzekerde bedragen voor aansprakelijkheid zijn:

????????? ? 1.250.000??? per gebeurtenis

????????? ? ???25.000 ?? per gebeurtenis voor opzichtschade aan roerende zaken

????????? ? ??125.000 ?? per gebeurtenis voor opzichtschade aan onroerende zaken.

Het jaar maximum is tweemaal de verzekerde som per rubriek.

?

Eigen risico ? 250,-- per gebeurtenis bij zaakschade en ? 250,-- per gebeurtenis bij opzichtschade en 2.500,-- gebeurtenis bij personenschade.

?

Onder de ongevallenverzekering is ? 11.345 verzekerd ingeval van overlijden door een ongeval. Bij algehele en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval is ? 22.689 verzekerd.

?

De kosten van geneeskundige behandeling ten gevolge van een ongeval zijn tot

maximaal ? 1.134 verzekerd. Hierbij geldt een eigen risico van ? 22,-- per gebeurtenis.

?

Let op. De aansprakelijkheidsverzekering dekt zaak- en personenschades. Voor zuivere vermogenschade dient u een separate bestuurdersaansprakelijk-heidsverzekering af te sluiten. Zie voor meer informatie www.sportverzekeringen.nl

?

?

?