Rechten en plichten van gebruikers

1. Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van de verschillende KNAS-fora (hierna genoemd het KNAS-forum) en de KNAS.

2. Als u een bijdrage wilt plaatsen op het KNAS-forum, moet u registreert zijn als deelnemer. Registratie is uitsluitend voorbehouden aan leden van de KNAS. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van het forum, maar mogen daarop geen bijdragen plaatsen.

3. Door uw gebruik van het KNAS-forum, hetzij als geregistreerde deelnemer, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. De KNAS heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.

4. U mag het KNAS-forum alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

5. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door de KNAS gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de KNAS.

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

6. De KNAS is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op het KNAS-forum, noch in Nederland, noch daarbuiten.

7. De KNAS sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van het KNAS-forum dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het forum te gebruiken en/of te raadplegen.

8. Het KNAS-forum wordt beheerd door de KNAS. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het forum vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

9. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

10. Door gebruik van het KNAS-forum aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van de KNAS in geval de KNAS (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval de KNAS dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.

Persoonlijk wachtwoord

11. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot het KNAS-forum krijgen KNAS-leden na tussenkomst van de verenigingssecretariaten van de KNAS per e-mail een persoonlijk wachtwoord toegestuurd. Het plaatsen van een bijdrage op de forums is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm wordt ingetoetst.

12. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert de KNAS dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. De KNAS is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.

13. Als u het vermoeden heeft dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u de KNAS daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen via de webmaster. De KNAS zal de lijst met wachtwoorden dan aanpassen door verandering van het wachtwoord (op werkdagen normaal gesproken binnen 24 uur na de melding) en u zo spoedig mogelijk per e-mail een nieuw wachtwoord toezenden.

Gedragsregels

14. Bijdragen aan het KNAS-forum worden geplaatst zonder tussenkomst van de KNAS. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.

15. De KNAS behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum.

Dat kan het geval zijn bij:

  • discriminerende of beledigende commentaren;
  • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen;
  • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands;
  • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
  • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
  • gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert;
  • het zich voordoen als een andere persoon;
  • het plaatsen van commerciële boodschappen;
  • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

16. Het plaatsen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op het KNAS-forum is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het noemen van de bron zelf, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website.

17. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Persoonlijke gegevens

18. U verstrekt persoonlijke gegevens aan de KNAS wanneer u zich registreert als deelnemer aan het KNAS-forum, wanneer u bijdragen plaatst en wanneer u ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om u in staat te stellen het forum te gebruiken, om het forum beheren en te optimaliseren, om u uw wachtwoord toe te sturen en om eventueel met u in contact te komen over uw bijdrage.

19. Uw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om u op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten en diensten van de KNAS, waaronder begrepen de toezending van onze e-mailnieuwsbrief. Indien u geen prijs stelt op deze informatie of op toezending van onze e-mailnieuwsbrief, kunt u dit laten weten via de webmaster.

20. De KNAS zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover de KNAS daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

Klachten

21. Als u op het KNAS-forum een bijdrage tegenkomt die naar uw mening uw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan het forum.

22. U kunt uw klacht kenbaar maken aan de KNAS via een e-mail naar de webmaster.