Beste schermers,

Zoals jullie hebben gelezen heeft Peter Sorber na tweeënhalf jaar voorzitterschap van de KNAS  aangegeven dat hij door drukke werkzaamheden gedwongen is zijn termijn niet vol te maken en per 1 januari 2014 is gestopt.

We, de KNAS, hebben dus een nieuwe voorzitter nodig en het is gebruikelijk dat het bestuur een bestuurskandidaat voorstelt.

Het dagelijks bestuur zal in december en januari een inventarisatie maken van geschikte kandidaten binnen de schermwereld.  Er wordt nadrukkelijk voor gekozen de zoektocht niet buiten de schermwereld te starten, omdat het bindende karakter van de voorzitter met de schermachterban als belangrijker wordt geacht dan eventuele andere bekwaamheden die een externe kandidaat kan bieden.
De komende twee maanden zal met de personen op deze lijst worden gesproken om te onderzoeken of zij passen bij het ‘bestuursprofiel voor de voorzitter’ en of ze na een beschrijving van de functie geïnteresseerd zijn in het vervullen ervan.

Uiteraard mogen ook anderen zich kandidaat stellen. Die kandidaten zullen afhankelijk van hun achtergrond en profiel goed of minder goed passen bij de bestuursleden die nu in functie zijn. Daarom zal het bestuur het profiel dat door haar, na een analyse van de afgelopen acht jaar, is opgesteld, hier publiceren.  Er zijn dus drie mogelijkheden van kandidaatstelling:
(1)     Door het bestuur aangezochte personen;
(2)     Personen die zich bij het bestuur melden na berichtgeving vacature
Uit mogelijkheden (1) en (2)  volgt een bestuurskandidaat.
(3)     Kandidaten die zich in loop naar de ALV melden.

Profiel
De voorzitter moet een bindende persoon zijn, met uitstekende communicatieve gaven, zonder andere schermbelangen dan het algemene KNAS-belang, met voldoende tijd, die liefst goed zijn of haar talen spreekt. Uiteraard dient de voorzitter bereid te zijn te werken volgens de door NOC*NSF opgestelde normen voor ‘Goed Sportbestuur’.

Dat is het profiel in een notendop.

Waarom is dit het profiel? Wat houdt de functie in? De basistaken van een voorzitter zijn vooralsnog de volgende:
-    Het voorzitten van de Algemene Ledenvergadering
-    Het voorzitten van de bestuursvergaderingen, een tiental per jaar
-    Het onderhouden van contacten met de bonden waarmee de KNAS samenwerkt
-    Het samenwerken met de directeur van het Bondsbureau
-    Het onderhouden van internationale contacten (in het Frans en Engels)  samen met het bestuurslid of de commissaris die internationale contacten in zijn portefuille heeft.
-    Het onderhouden van contacten met NOC*NSF.

Van een wat ander slag, maar minstens zo belangrijk zijn de volgende taken:
-    Het schrijven en met het bestuur afronden van het strategisch beleidsplan (richting geven)
-    Het bestuur, het bondsbureau, de commissies en de rest van het kader laten werken in de richting van de door het bestuur ontwikkelde visie (richting geven, binden)
-    Het fungeren als escalatiepunt bij alle zaken die niet door de bestaande infrastructuur kunnen worden opgelost (binden)
-    Het schrijven van commentaar, stukjes en blogs voor bladen, nieuwsbrieven en sites (binden en beleid uitdragen)
-    Het bezoeken van topsporttoernooien in binnen- en buitenland en daar de KNAS te vertegenwoordigen (binden)
-    Het bezoeken van verenigingen, schermkampen, kaderdagen, recreatietoernooien, examendagen en andere breedtesportevenementen om brede binding met het ‘veld’ te krijgen (binden)
-    Het verwerven van middelen (geld) voor de KNAS via sponsoring, subsidies of giften

We hebben dus een bindend persoon nodig, omdat de voorzitter als laatste escalatiepunt geloofwaardig moet zijn en er liefst voor moet zorgen dat alle belangen van sporters, maîtres, verenigingen, topsporters, ouders van wedstrijdsporters, jeugdschermers, recreatieschermers, vrijwilligers, veteranenschermers, scheidsrechters, het bondsbureau en bestuursleden zodanig worden gediend dat escalatie niet nodig is. Wie mensen tegen zich in het harnas jaagt en wie zelf een te groot belang heeft en partij is –vooral daar waar het over geld of topsport gaat- is volgens het bestuur niet geschikt als voorzitter. De neutrale positie van de voorzitter maakt het niet mogelijk dat zijn functie kan worden gecombineerd met een functie als bestuurslid van een bij de KNAS aangesloten vereniging.

Het voorzitterschap bestaat uit het klassieke vak van voorzitten, belangen behartigen en representatie aan de ene kant en aan het uitdragen van visie en beleid (het onder de mensen komen en handen schudden) aan de andere kant. De combinatie van inhoudelijke vakkundigheid met het persoonlijkheidsprofiel dat zegt ’boven de partijen, maar tussen de mensen staan’ en het beschikbaar hebben van de tijd of de time management vaardigheden om in een hectische wereld bovengenoemde taken uit te voeren is volgens het huidige bestuur essentieel.

Dat een kandidaat van onbesproken gedrag moet zijn en open en integer moet handelen, spreekt volgens het bestuur vanzelf.

Met vriendelijke groet,

Etienne Van Cann