Als volgende stap binnen de vernieuwde opleidingen van de KNAS werd het noodzakelijk om een toetsingscommissie in het leven te roepen.

Deze commissie heeft de volgende taken.

Het is goede banen leiden van de toetsing van kandidaten voor de diverse gradaties binnen het opleidingssysteem.

Dit geeft de commissie een forse serie bevoegdheden en controlerende taken.

Bij het opstellen van de toetsdocumenten zorgt de commissie voor:

- het vaststellen van het toetsplan van Kwalificatie.

- Het vaststellen van de beschrijving van de Proeve van Bekwaamheid ( verder te noemen als PVB).

Verder zorgt de commissie voor de benoeming en aanwijzing van de PVB beoordelaars en waarborgt de betrouwbaarheid van de toetsing.

De commissie verleent gehele of gedeeltelijke vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties.

De commissie treft maatregelen met betrekking tot het afnemen van de PVB.

- zij beoordeelt de geldigheid van verzuim.

- stelt maatregelen vast bij fraude.

- stelt een regeling vast voor afwijkende toetsing.

- behandelt klachten met betrekking tot de PVB afname.

De commissie treft maatregelen met betrekking tot beoordeling en uitslag van de PVB.

- vaststelling uitslag.

- bekendmaking uitslag.

- verwerking en publicering resultaten.

- uitreiking diploma's en certificaten.

- zij is verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de uitreiking van de diploma's en certificaten.

De commissie evalueert proces en inhoud van de PVB; hieronder vallen:

- formulering kwaliteitsdoelstellingen.

- formulering verbeteringsvoorstellen.

- indien nodig aanwijzen PVB ontwikkelaars.

Als laatste neemt de commissie beslissingen in omstandigheden waarin het toetsingsreglement niet voorziet.

 

Het moge duidelijk zijn dat we hier van een zware commissie spreken die veel diverse taken gaat beheren waarvoor naast schermaffiniteit een brede kennis van didactische, juridische en diepgaande schermtechnische kennis aanwezig dient te zijn.

Het bestuur is blij dat de volgende personen zich bereid hebben verklaard om in deze commissie zitting te nemen.

Rob Wolthuis.  Hij beschikt over grote ervaring als Internationaal scheidsrechter en heeft als directeur van diverse scholen een brede didactische     kennis opgebouwd. Rob zal als voorzitter van deze commissie fungeren.

Rorik Janssen. Kampioen van Nederland op alle drie de wapens en daarna als schermleraar erg succesvol in Duitsland. Geeft regelmatig cursussen aan leraren in diverse landen.

Jean-Pierre Vandervoodt. Kampioen van Nederland degen, in het dagelijkse leven jurist.

Wij wensen bovengenoemde heren veel succes bij hun omvangrijke taak.