Sinds 1 juli 2015 is door de Wet werk en zekerheid (WWZ) het aantal tijdelijke contracten dat werkgevers mogen aanbieden aan hun werknemers (de ketenbepaling) beperkt. Het is positief dat werknemers eerder in aanmerking komen voor een vast contract. Een deel van de werkgevers en werknemers in de sport ervaart dit echter als een knelpunt. Meer dan de helft van de werknemers bij sportclubs ziet hun werk als bijbaan en vindt daarom een vast dienstverband niet gewenst. Binnenkort kunnen sportclubs zich aansluiten bij een nieuwe werkgeversorganisatie waardoor de Cao Sportverenigingen van toepassing is. Die cao biedt de ruimte om maximaal zes tijdelijke arbeidscontracten in vier jaar tijd af te sluiten. In de tussentijd kunnen clubs in hun arbeidsovereenkomst al vastleggen dat op die overeenkomst de cao van toepassing is.

Tot 1 juli 2015 mochten werkgevers drie keer in drie jaar tijd een tijdelijk contract aanbieden aan hun medewerkers. Daarna moest er een periode van drie maanden tussen zitten om een nieuwe keten te starten. Veel sportclubs gebruiken de zomerstop om die periode op te vangen. In de Wet werk en zekerheid is het aantal tijdelijke contracten beperkt tot drie contracten in twee jaar tijd. De periode er tussen is verlengd naar zes maanden. In de Cao sportverenigingen is een uitzondering opgenomen waardoor 6 contracten in 4 jaar kunnen worden overeengekomen zonder dat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.

De verwachting is dat de nieuwe werkgeversorganisatie vanaf 1 januari 2017 operationeel is. In de tussentijd kunnen sportclubs via een zogenoemd incorporatiebeding de Cao Sportverenigingen - of een andere voor de sector toepasselijke cao - van toepassing verklaren op de individuele arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan.  Daarmee kan een sportclub een uitzondering maken op de ketenbepaling. Ook kan een sportclub nu al gebruik maken van de dienstverlening van een sportservicebureau. Op hen is de Cao Sportverenigingen van toepassing. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Meer informatie over de WWZ en de amateursport is te vinden in een factsheet dat is opgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De WOS (tel: 026 4834450), Sportservice Nederland (023 5319475) en FNV Sport & Bewegen (tel: 088 3680368) kunnen vragen beantwoorden van werkgevers en werknemers over de WWZ.