Het Comité d'Honneur van de FIE heeft tijdens het Congres dat in Dubai werd gehouden, besloten om onze landgenoot en mede KNAS lid Dr. George Ruijsch van Dugteren over wiens overlijden ik U eerder berichtte, posthuum tot erelid te benoemen. Daarmee werd gehoor gegeven aan het verzoek van de ereleden Peter Jacobs en ondergetekende, met de volle support van FIE President Alisher Usmanov. Ondergetekende mocht namens Nederland de bijbehorende trophee in ontvangst nemen. Vervolgens heb ik hem aan Novac Perovic gegeven; de Voorzitter van de Zuid Afrikaanse schermbond, die hem onlangs persoonlijk aan de weduwe van George heeft overhandigd. Bijgaand een foto van Mandy Ruijsch van Dugteren met de trophee. Hoe zeer de FIE het werk van George waardeerde bleek wel uit het feit dat de FIE ter nagedachtenis aan George 40 olijfbomen heeft geschonken aan de "Goedgedacht" plantage waar naast de olijfoogst tevens van olijfbomenhout allerlei houtsnijwerk etc. wordt gemaakt en waarvan de opbrengst ten goede komt aan projecten om het minder bedeelde gedeelte van de Zuid Afrikanen vooruit te helpen.Er is daar tevens een plaquette geplaatst op een muur waar Zuid Afrikaanse burgers die van bijzondere betekenis zijn geweest voor het land worden herdacht. Voor zo ver bekend is George de eerste niet Zuid Afrikaan die op deze bijzondere plaats wordt herdacht.