Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en UAVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. De AVG vervangt dan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. De Autoriteit Persoonsgegevens mag hoge boetes opleggen als dat niet gebeurt. Ook sportverenigingen vallen onder de nieuwe wet en moeten zorgvuldig met hun data omgaan. De schermverenigingen moeten daarom de komende maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet.

Doel van de wet
De wet heeft een tweeledig doel:
- Bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en
- Maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken.
De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes kunnen fors zijn.

Actie noodzakelijk
De schermbond vindt het belangrijk dat persoonsgegevens bij sportverenigingen in goede handen zijn. Met ondersteuning van NOC*NSF gaat de schermbond zich inspannen om de verenigingen ‘AVG-proof’ te maken. Het creëren van bewustwording is nodig, want nog maar weinig verenigingen zijn actief bezig met implementatie van de AVG. Het is dan ook een complex vraagstuk voor een vrijwilligersorganisatie.

Tool
Binnenkort wordt een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde tool gelanceerd, waarmee sportverenigingen aan de slag kunnen. Met dit onlineprogramma kunnen zij eenvoudig en op een juiste manier de AVG-wetgeving implementeren binnen de vereniging. Teun Plantinga (directeur KNAS): “Een goede ondersteuning van onze verenigingen is wat ons betreft erg belangrijk. De schermbond heeft een ruim pakket aan toegangscodes via NOC*NSF aangeschaft en zal de verenigingen die gebruik willen maken van dit aanbod, deze tool gratis aanbieden. Wij doen dit aanbod om te stimuleren dat zij daadwerkelijk tot actie over gaan.” (Zodra de codes beschikbaar zijn, volgt hierover nader bericht).

Aanvullende cursus
Via Team Sportservice kunnen verenigingen aanvullend op de kosteloze tool gebruik maken van een korte, praktische en resultaatgerichte cursus van twee avonden. De deelnemende sportverenigingen (niet alleen schermverenigingen, de cursus wordt sport overkoepelend aangeboden) worden door een AVG-expert begeleid. Aan deze cursus zijn kosten verbonden die door de betreffende vereniging zelf gedragen moeten worden (kostenindicatie voor zover op dit moment bekend is € 80 - 100,- per vereniging (twee deelnemers) voor twee avonden). Tijdens de eerste avond wordt met name ingegaan op de noodzaak en theorie achter de wetgeving en op de tweede avond worden de puntjes op de ‘i’ gezet m.b.t. de uitvoering van de benodigde acties.

Na de twee avonden zijn alle deelnemende verenigingen ‘AVG proof’ en ontvangen zij, als zij hun huiswerk hebben gedaan, een verklaring waarmee zij aangeven wat zij hebben gedaan om aan deze inspanningswet te voldoen. Verenigingen kunnen zich aanmelden voor de cursus via de website van Team Sportservice. Hierop staan cursusdata die op dit moment al bekend zijn en waarop kan worden ingeschreven. Ook kan een aanvraag worden gedaan om in de eigen gemeente een cursus te organiseren.