In 2021 zijn veel activiteiten niet doorgegaan door de Covid-19 pandemie. Hierdoor is er bij de KNAS een overschot ontstaan van ca. €50.000. Dit bedrag is initieel aan de reserves toegevoegd maar deze zijn naar oordeel van het bestuur erg ruim bemeten. Daarom hebben wij in de ALV 2022-01 in April voorgesteld om dit te investeren in projecten die de schermsport in Nederland ten goede komen. De ALV heeft hiermee ingestemd en met het proces waarin wij u nu betrekken.

Heeft u, als vereninging, een voorstel voor een investering, dan kunt u een plan indienen. Het plan moet voorzien zijn van een gedegen motivatie waarin het te investeren bedrag, de opbrengsten en de voordelen voor de schermsport in Nederland in het algemeen, duidelijk beschreven zijn. De investering mag geen vervolgkosten in volgende jaren tot gevolg hebben. Ze dienen ook het algemeen belang van het schermen te bevorderen, niet die van één of enkele verenigingen. Plannen die voor 30 juni aanwezig zijn op het bondsbureau worden in behandeling genomen. U kunt uw plan sturen naar directeur@knas.nl.

In juli zal het bestuur een keuze maken uit de ingediende plannen en voorstellen vanuit het bestuur. De inzenders krijgen kort daarna bericht over de gemaakte keuzes. De plannen worden daarna zo snel mogelijk uitgevoerd.