Het NK 2006 wordt gehouden op zaterdag 10 juni 2006, in Den Haag. De partijen op het tableau van 16 tot en met de halve finales vinden plaats in Sporthal Ockenburg. De finales worden gehouden in het Atlantic Hotel in Kijkduin. In dit artikel worden de achtergronden bij het NK nieuwe stijl en de kwalificatieregels nog eens op een rijtje gezet.

Hoe zat het ook al weer?
Zoals bekend is vorig jaar gestart met een nieuwe vorm voor de Nederlandse Kampioenschappen senioren individueel. De nieuwe vorm is tot stand gekomen na advies van een daartoe ingestelde commissie. Deze ad-hoc commissie "Herstructurering NK's" bestond uit Etienne van Cann (voorzittter), Oscar Kardolus, Siebren Tigchelaar en Matthijs Rohlfs. Het belangrijkste doel van de herstructurering was ervoor te zorgen dat binnen Nederland het NK hét schermevenement van het jaar zou worden. Daartoe moeten de beste schermers bijeengebracht worden in een compact toernooi. De commissie heeft aan het bestuur van de KNAS uiteindelijk twee modellen voorgelegd. Beide modellen hadden als uitgangspunt dat aan het NK 16 schermers per categorie zouden deelnemen. De modellen verschilden in de manier waarop de kwalificatie was geregeld. In het ene model was dat via een kwalificatietoernooi op de dag voor het NK. In het ander model gelden de Nederlandse ranglijst en de ECP-KNAS-Cup-ranglijst de basis voor kwalificatie. Het bestuur was voorstander van het tweede model. In de tijd was het echter niet meer haalbaar de kwalificatie voor het NK 2005 volgens de ranglijsten te laten verlopen. Daarom werd in 2005 het NK georganiseerd met een kwalificatietoernooi op de dag ervoor. In 2006 is er een belangrijke plaats voor het ECP-KNAS-Cup-klassement. We verwachtten hierdoor ook een impuls voor de voor de ECP-Cup meetellende wedstrijden.
De reacties op het NK nieuwe stijl waren in overgrote meerderheid positief. Er werden natuurlijk ook wat minpuntjes naar voren gebracht. Het bestuur heeft een uitgebreide evaluatie van het NK 2005 uitgevoerd, waarin alle reacties zijn betrokken. Uit de evaluatie bleek dat er geen aanleiding was de ingeslagen weg te wijzigen. Uit de evaluatie volgde ook een lange lijst met verbeterpunten. Deze lijst is aan de commissie Herstructurering NK's ter advisering voorgelegd. De commissie heeft prioriteiten aan de verbeterpunten gekoppeld. Bij de organisatie van het NK 2006 wordt aan deze punten aandacht besteed.

Het NK 2006
Het NK 2006 wordt gehouden op zaterdag 10 juni 2006, in Den Haag. De partijen op het tableau van 16 tot en met de halve finales vinden plaats in Sporthal Ockenburg. De finales worden gehouden in het Atlantic Hotel in Kijkduin. Voor het NK kwalificeren zich in elke discipline 8 schermers via de Nederlandse ranglijst van 1 juni 2006 en daarna wordt het deelnemersveld aangevuld tot 16 met de hoogst geklasseerden in de ranglijst van de ECP-KNAS-Cup (per 1 juni 2006). Ex aequo klasseringen op de Nederlands ranglijst van 1 juni 2006 zouden kunnen leiden tot een groter aantal dan 8 deelnemers die zich via de Nederlandse ranglijst plaatsen. In dat geval plaatsen zich minder dan 8 schermers via de ECP-KNAS-Cup.

Consequenties van het NK nieuwe stijl
Vooropgesteld dat het NK nieuwe stijl grote publicitaire voordelen heeft boven de oude structuur met drie afzonderlijke NK's op lang niet altijd even fraaie locaties, moeten we constateren dat er ook effecten zijn die door sommigen als negatief beoordeeld (kunnen) worden.

 1. niet meer iedereen kan deelnemen aan het NK. Doordat we het NK niet langer beschouwen als een enigszins bijzondere wedstrijd in een reeks van wedstrijden, maar als hét schermevenement van het jaar, is de consequentie dat niet iedereen kan deelnemen. Zoals bij vele sporten gebruikelijk is, is het NK een wedstrijd die de afsluiting is van een sportseizoen, waarin kwalificatie voor het NK één van de te behalen doelstellingen is. Dat niet iedereen kan deelnemen, betekent dat het NK geen 'open' wedstrijd meer is en dat er op het NK dus geen punten meer verdiend kunnen worden voor de nationale ranglijst. Op zijn beurt is daarvan de consequentie dat de limieten (bijvoorbeeld voor deelname aan wedstrijden in het wereldbekercircuit) tegen het licht gehouden moeten worden.
 2. kwalificatie voor het NK kan alleen door het bezoeken van seniorenwedstrijden. Dit conflicteert - met name voor junioren en cadetten die zich mengen in de kwalificatiestrijd voor het JWK - met het junioren- resp. cadettenvoorbereidingsprogramma. Dit punt is naar aanleiding van het NK 2005 naar voren gebracht en in de evaluatie betrokken. Gebleken is dat er vorig jaar aan het voortoernooi plus het NK 42 jeugdschermers meededen. Daarvan haalden er 17 de laatste 16 in een van de disciplines. Als er gekwalificeerd was via ranglijst en KNAS-Cup, hadden zich 18 jeugdschermers voor het NK geplaatst. Dat betekent dat het in ieder geval in 2005 niet zo was dat de kwalificatiestructuur van top-8 ranglijst plus top-8 ECP-cup nadelig gewerkt zou hebben voor junioren en cadetten. Ook naar aanleiding van het NK 2006 wordt er weer geëvalueerd. Dit punt wordt dan wederom bekeken.
  Bovendien is kwalificatie voor het JWK een doel op zich, en zoals bij zoveel zaken is het niet mogelijk tegelijkertijd alle doelen succesvol na te streven. Topsport is keuzes maken. Consequentie van zo'n keuze kan zijn dat de optimale voorbereiding op kwalificatie en deelname aan een JWK niet valt te combineren met kwalificatie voor het NK Senioren.

Kwalificatie: de regels op een rij
Voor het NK 2006 (op 10 juni) kwalificeren zich 16 deelnemers per discipline:

 1. de eerste 8 van de Nederlandse ranglijst per 1 juni 2006 die tijdig en op correcte wijze zijn ingeschreven voor het NK
 2. aangevuld met de hoogst geklasseerden op de ranglijst van de ECP-KNAS-Cup per 1 juni 2006 die tijdig en op correcte wijze zijn ingeschreven voor het NK
 3. Bij een ex aequo klassering op de ranglijst, plaatsen alle schermers met het betreffende rangnummer zich (er zijn bijvoorbeeld twee nrs 8 ex aequo; beiden plaatsen zich; er kwalificeren zich dan 7 schermers via de ECP-KNAS-Cup)
 4. Bij een ex aequo klassering op de ECP-KNAS-Cup plaatst degene zich met de hoogste klassering op de Nederlandse ranglijst (bijvoorbeeld voor de 16e plek op het NK zijn twee kandidaten die beide 12e staan in de KNAS-Cup. De eerste schermer staat 16e op de Nederlandse ranglijst; de tweede 21e. Dan plaatst de eerste schermer zich). Biedt de Nederlandse ranglijst geen uitsluitsel, dan wordt er voorafgaand aan het NK een barrage geschermd om 5 treffers.
 5. Om 18.00 uur op de dag voor het NK (dus 18.00 uur op 9 juni) wordt de deelnemerslijst definitief. Dat wil zeggen dat afmeldingen vòòr 18.00 worden vervangen vanuit de inschrijvingen die tijdig en correct zijn binnengekomen.
 6. Afgemelde schermers na 18.00 uur op 9 juni worden vervangen door reserves van de organiserende vereniging(en). Als er geen reserves door de verenigingen zijn aangewezen, blijven de plaatsen leeg. Om een minimaal niveau van de reserves te garanderen, moeten zij op de Nederlandse ranglijst of in het ECP-KNAS-Cup-klassement voorkomen
 7. Schermers die op het appel niet aanwezig blijken worden eveneens vervangen door reserves van de organiserende vereniging(en)
 8. Over alle zaken die niet in de reglementen van de KNAS, de FIE en de hierboven beschreven procedure zijn voorzien, beslist het bestuur van de KNAS. Op de wedstrijddag zelf beslist het DT over alle zaken aangaande het NK.

NOTA BENE: dus ook als je op het eerste gezicht niet gekwalificeerd bent, is het verstandig toch in te schrijven voor het geval er afmeldingen of blessures zijn. Zonder tijdige en correcte inschrijving is deelname niet mogelijk!

Wedstrijdformule
Er is geen voorronde, er wordt direct geëlimineerd. De plaatsingsvolgorde voor het tableau van 16 is gebaseerd op de Nederlandse ranglijst per 1 juni 2006. Het tableau wordt vervolgens samengesteld door per paar te loten. De nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst loten om plek 1 op het tableau, de nummers 3 en 4 om plek 3, etc. De loting vindt plaats direct na afsluiting van het appel.
Vanaf de ¼ finales tot en met de halve finales worden alle disciplines parallel verschermd. Dat wil zeggen dat elke discipline op één loper wordt verschermd, en dat partijen gelijktijdig beginnen. Voor pers en publiek levert dat een zeer overzichtelijk wedstrijdverloop. Het tijdschema wordt ruim van te voren via de KNAS-website gepubliceerd. De finales worden gehouden in het Atlantic Hotel in Kijkduin.

Presentatie
Omdat we van het NK een bijzonder evenement willen maken, wordt veel aandacht besteed aan de aankleding en presentatie. Daar hoort ook bij dat schermers zich correct kleden: witte kousen en een reglementair schermpak zijn natuurlijk vanzelfsprekend. Maar ook willen we de schermers vragen zich in hun clubtrainingspak te presenteren. Bij de presentatie van de finalisten is dit zelfs een must. We zien ook liever niet het nationale trainingspak. Het is immers een wedstrijd waar je voor je club uitkomt, niet een waar je als lid van een nationale selectie deelneemt. Het wordt zeer op prijs gesteld als je je naam achterop je vest hebt staan. Waarschijnlijk wordt dit vanaf 2007 een verplichting.