Op Kasteel Wittenburg is dinsdagavond 11 december een buitengewone algemene leden vergadering gehouden. Aanleiding voor deze bijeenkomst waren twee zaken: Een voorstel tot statutenwijziging en de benoeming van twee nieuwe bestuursleden en één verschuiving van bestuurstaken.

Bovengenoemde punten werden beiden door de aanwezige gevolmachtigden goedgekeurd. Hierdoor is het bestuurstermijn nu van drie in vier jaar veranderd, waarbij er een maximum geldt van drie aaneengesloten termijnen.
Een bestuursperiode van 12 jaar is wel erg lang, klonk het van diverse kanten. Het gevaar van 'vastroesten' is niet ondenkbeeldig. Na discussie werd besloten dat dit risico aanvaardbaar is omdat er elke vier jaar een mogelijkheid is een tegenkandidaat af te vaardigen.

Voor het penningmeesterschap is Joost Kramer verkozen. Hij introduceerde zich zelf kort; hij is bedrijfskundige/jurist van beroep en schermde vroeger degen in Haarlem bij zaal Hazes. Naast hem zat het nieuwe bestuurslid Breedtesport; Peter van Dalen. Hij is werkzaam als organisatieadviseur en is de derde degenschermer in het bestuur. Zijn ambitie is om de schermsport te laten groeien en de ingeslagen weg van professionalisering voort te zetten. Bert van de Flier verschuift van financiële zijde naar de post van secretaris. Hij memoreerde kort dat de KNAS ondanks financiële tegenslagen nog steeds het jaar met een positief resultaat afsluit. Wie over de grens kijkt ziet bij andere schermbonden dat de cijfers soms ver in het rood staan. 

Het bestuur presenteerde deze avond het concept beleidsplan 2013-2016. Het plan is goed doordacht , geeft scherpe SWOT analyses en plaatst het schermen hierbij in een brede maatschappelijke context. Voor de topsport is het noodzakelijk om keuzes te maken. Teruglopende subsidie gelden van het NOC-NSF maken dit onvermijdelijk. Het accent van topsportbeleid komt te liggen bij het heren degen, met Rio 2016 als doel.

Aan het einde van de vergadering sprak Roel Verwijlen mede namens Bas zijn waardering uit voor Etienne van Cann. Zijn grote inzet bij de aanvraag van het subsidieverzoek hebben er toegeleid dat het degenprogramma financieel is gewaarborgd, voor de komende vier jaar.

Hoewel de avond met de volgende mededeling begon, tot slot het volgende.
De schermsport heeft een groeiend ledenaantal. Wij zijn een uitzondering want andere sportbonden zien vrijwel allen een terugloop in ledenaantal. Het is daarom des te prettiger dat er afgelopen weekend zoveel mensen zijn geslaagd voor een trainersdiploma. Hun kwaliteiten zijn hard nodig. Dit jaar zijn er twee nieuwe verenigingen gestart; sv Enkhuizen en sv Robb schermen.
De wens én ambitie is er dat deze groei zich voortzet tot een ledenaantal boven de 3000.

Bovenstaand verslag is een korte impressie van de avond. De notulen zijn in een later stadium beschikbaar.