Tot en met 2012 werden kosten voor scheidsrechtersbezoek aan het buitenland voor twee wedstrijdcategorieën uit de topsportfinanciering betaald. Vanaf 2013 is er geen inkomstenbron meer uit de topsportmiddelen voor het dekken van scheidsrechterskosten voor wedstrijd- en topsport.

Daarom is het noodzakelijk dat de schermers die aan internationale wedstrijden deelnemen een scheidsrechtersbijdrage gaan betalen. Hieronder wordt de maatregel toegelicht. De maatregel heeft betrekking op alle aanmeldingen bij KNAS Internationaal voor wedstrijden die plaatsvinden vanaf zaterdag 2 februari 2013. Voor tijdig afgemelde schermers geen scheidsrechtersbijdrage hoeft te worden betaald.

Om welke wedstrijden gaat het?

Er zijn drie categorieën van buitenlandse wedstrijden waarvoor scheidsrechters worden uitgezonden:

  1. Wedstrijden in de FIE- en EFC/UEE-circuits (m.a.w.: WB Junioren, Satelliet, Europees Cadettencircuit, Europees U23-circuit).
  2. Buitenlandse wedstrijden waarvan in de convocatie staat aangegeven dat de scheidsrechtersverplichting per land en niet per vereniging geldt, en die als zodanig op de Nahouw is aangegeven (d.w.z. dat de inschrijfroute een kopie aan de scheidsrechterscommissie bevat).
  3. Andere buitenlandse wedstrijden.

Wat gaat er veranderen?

Categorie 1: Schermers die deelnemen aan een categorie 1 wedstrijd betalen een scheidsrechtersbijdrage van €40,- per wedstrijd. Ongeacht of er bij die betreffende wedstrijd één (of verschillende) scheidsrechter(s) wordt(en) uitgezonden. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op basis van de benodigde scheidsrechterskosten van het kalenderjaar 2012 gedeeld door het aantal deelnemers aan categorie 1 wedstrijden in het kalenderjaar 2012.

Verrekening van deze bijdrage gebeurt d.m.v. facturering achteraf aan de verenigingen van de betreffende schermers. Afmelding betekent geen vrijwaring van betalen van deze bijdrage. Als de inschrijftermijn beëindigt, wordt vastgesteld of er één of meer scheidsrechters nodig zijn voor een bepaalde wedstrijd. Onafhankelijk van eventuele afmeldingen zal of zullen de op dat moment benodigde scheidsrechter(s) naar de wedstrijd toe gaan, tenzij er nog geen kosten zijn gemaakt.

De Scheidsrechterscommissie is en blijft  verantwoordelijk voor het vinden en uitzenden van scheidsrechters voor categorie 1 wedstrijden. De uitvoering van die verantwoordelijkheid wordt door KNAS-Internationaal gedaan.

Categorie 2: Schermers die deelnemen aan een categorie 2 wedstrijd betalen geen scheidsrechtersbijdrage.

De Scheidsrechterscommissie houdt een coördinerende taak ten aanzien van het vinden van scheidsrechters (uitgevoerd door KNAS-Internationaal). Dat wil zeggen dat de scheidsrechterscommissie op de sluitingsdatum van inschrijving signaleert voor de betreffende wedstrijd of en hoeveel scheidsrechters benodigd zijn. Hiervan stelt zij de verenigingen waarvan schermers zich hebben aangemeld voor de wedstrijd op de hoogte. De verantwoordelijkheid voor het vinden en uitzenden van de scheidsrechters, alsmede voor het financieren hiervan ligt bij de verenigingen.

Het aanmelden voor een categorie 2 wedstrijd dient via Nahouw te geschieden (anders wordt het onmogelijk centraal te coördineren of er een scheidsrechter nodig is). Als schermers zich niet via Nahouw aanmelden kunnen zij geen punten voor de nationale ranglijst bij de betreffende wedstrijd verdienen.

Categorie 3: Er wordt geen scheidsrechtersbijdrage geheven. De verantwoordelijkheid voor het vinden, uitzenden en betalen van de benodigde scheidsrechters ligt bij de verenigingen.

Waarom altijd een bijdrage bij categorie 1, óók als er geen scheidsrechter wordt uitgezonden?

Er is van het solidariteitsbeginsel uitgegaan. Op deze manier dragen alle aan categorie 1 deelnemende schermers samen de totale kostenpost voor uitzending van scheidsrechters, welke een onderdeel vormt van het totale kostenplaatje behorende bij topsport. Van alle scheidsrechtersbijdragen samen wordt één potje gemaakt waarvan alle uitzendingen in het kalenderjaar 2013 worden bekostigd. Halverwege het jaar zal er een evaluatiemoment zijn. Indien mogelijk kan dan voor de tweede helft van het jaar de hoogte van de bijdrage worden bijgesteld. Daarover wordt dan  in dat geval uiteraard gecommuniceerd.

Waarom beperkt de scheidsrechterscommissie zich voor categorie 2 tot een coördinerende rol?

Omdat de financiële verantwoordelijkheid niet meer bij de KNAS ligt voor deze categorie,  zou het raar zijn als de KNAS wel de organiserende verantwoordelijkheid heeft. De KNAS zou dan min of meer het beheer voeren over de financiën van de verenigingen en hun schermers. De scheidsrechterscommissie raadt de verenigingen en scheidsrechters aan t.a.v. de hoogte van de vergoedingen dezelfde normen te blijven hanteren als ook centraal worden gehanteerd. Zie hiervoor de declaratieformulieren op de website. Een actuele lijst van scheidsrechters en hun niveau is beschikbaar op de scheidsrechterspagina op de website.

Wat gebeurt er met Internationale veteranenwedstrijden?

De veteranen hebben meestal maar één wedstrijd per jaar waar scheidsrechterskosten bij komen kijken (WK of EK). Deze wedstrijd wordt apart behandeld: veteranen betalen voor hun eigen scheidsrechters. Communicatie over de hoogte en afhandeling van deze scheidsrechtersbijdrage volgt.

Heeft u nog vragen?

Voor nadere uitleg kunt u mailen naar de scheidsrechterscommissie.