Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) hanteert het nieuwe tuchtreglement seksuele intimidatie. De meldplicht is hiermee ingevoerd.
De belangrijkste wijziging in dit reglement is dat - overeenkomstig in de Algemene Vergadering van NOC*NSF vastgelegde Blauwdruk - de meldplicht is ingevoerd. De meldplicht is terug te vinden in artikel 3 van dit reglement (hier te vinden). De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:

  • Leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan, tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.  
  • Clubs: Zodra een bestuurslid van een club of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is (geweest) van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten of vermoeden, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de club.

Meldingen bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond. Bij de KNAS is dat Inge Schultze: 06 - 481 717 26.

Aanklager
Daarnaast is op grond van het nieuwe reglement de aanklager bevoegd om, ook zonder melding van het slachtoffer zelf, onderzoek te doen naar seksuele intimidatie en de zaak eventueel aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van het ISR.
In dit reglement is de aanklager beschreven als bevoegde persoon om zaken te laten onderzoeken en voor te brengen bij de tuchtcommissie. De aanklager is - net als de tuchtcommissies - in de statuten opgenomen, waardoor zij de bevoegdheid hebben om op te kunnen treden in tuchtzaken.

Reglement online
De reglementen van het ISR en de daarbij aangesloten sportorganisaties worden centraal vastgesteld door het bestuur van het ISR. Het nieuwe reglement is te vinden op de website van het ISR. Download hiernaast een infographic over dit onderwerp.
 

Website Centrum Veilige Sport Nederland

Sinds 15 april 2019 staat de nieuwe website van het Centrum Veilige Sport Nederland live: www.centrumveiligesport.nl. Hier vind je informatie over onderwerpen als (seksuele) intimidatie, doping en matchfixing. Op de achtergrond wordt er nog gewerkt aan andere onderwerpen zoals: pesten, discriminatie en agressie. Daarnaast lees je wie een melding kan doen, waar je terecht kunt en wat je kan melden.