Op zaterdag 31 oktober werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de  KNAS gehouden. Door de coronabeperkingen werd deze vergadering in digitale vorm georganiseerd. De opkomst was groot: 32 verenigingen waren op de vergadering aanwezig, evenals een aantal persoonlijk leden. Het bestuur was verheugd dat deze manier van vergaderen positief werd ontvangen door onze verenigingen.

Belangrijke besluiten uit de vergadering:

  • Het voornemen om twee keer per jaar een ALV te houden is positief ontvangen. In april afronden vorig jaar en in oktober jaarplannen en begroting komend jaar.
  • Leon Pijnappel neemt als vice-voorzitter de voorzitter taken van Bert van de Vlier over tot er verkiezingen gehouden kunnen worden.
  • De begroting voor 2021 is toegelicht en goedgekeurd door de vergadering.
  • Na een toelichting van de financiële commissie is op hun advies het bestuur decharge verleend voor 2019.
  • Het bestuur gaat op zoek te gaan naar een goedkopere accountant. De eventuele benoeming zal door de financiële commissie worden goedgekeurd.
  • Het meerjarenbeleidsplan 2020-2024 is toegelicht en goedgekeurd. Dit beleidsplan zal de basis zijn van de gedetailleerde jaarplannen, die nog dit jaar worden opgesteld met de commissies en begin volgend jaar besproken zullen worden met de verenigingen. Gezien de onzekerheid rond corona en het effect op de activiteiten kunnen de plannen regelmatig worden bijgesteld
  • De verwerking van een eerder goedgekeurde wijziging van de statuten bleek gecompliceerder dan verwacht. Er wordt een notaris ingeschakeld om deze wijziging correct door te voeren.

Het bestuur bedankt de moderatoren Etienne Van Cann, Timon Hagen en Teun Plantinga voor de goede technische begeleiding.