Het bestuur van de KNAS heeft onlangs alle schermverenigingen in Nederland uitgenodigd om mee te praten over het Meerjarenbeleidsplan 2020-2024. Deze bijeenkomst vond afgelopen zaterdag plaats. Hier volgt een beknopte samenvatting van de drie uur durende sessie.

Met elkaar, voor elkaar

Dat heb ik afgelopen zaterdag ervaren in de digitale sessie van het Meerjarenbeleidsplan 2020-2024. De bezetting was kwalitatief van grote klasse maar helaas bleef de kwantiteit achter bij de verwachting na de grote deelname in de laatste ALV.

Na een korte toelichting op de onderwerpen talentontwikkeling, verenigingsondersteuning en sponsoren werd er op constructieve wijze gediscussiëerd en werden ideeën gedeeld. We konden merken dat we al aardig gewend zijn aan dit soort meetings.

Bij talentontwikkeling en topsport schetste Remko Koster de ontwikkeling van 2010 tot 2030: van PITS (focus op topsport) via Begeleidingsteams (focus op talentontwikkeling) naar de toekomst, waar hopelijk zowel veel aandacht is voor talentontwikkeling als ondersteuning voor topsporters. Aandachtspunt in de daaropvolgende discussie was met name de beperkte regionale spreiding van de talenten en de daarvoor beschikbare trainingen (RTC, NTC) die vooral in de Randstad plaats vinden. In de plannen zijn doelstellingen opgenomen om toe te werken naar meerdere regionale trainingscentra (RTC’s) met een spreiding over het land en de wapens.  Zowel de mogelijkheden voor regionale samenwerking tussen clubs voor talententrainingen als een meer sturende rol vanuit de KNAS voor regionale talenttrainingen is besproken. Verder is de functie van de trainingsstages besproken en de inzet van (buitenlandse) coaches: doelstelling is om de Nederlandse coaches (binnen en buiten de begeleidingsteams) hiervan te laten profiteren, bijvoorbeeld via master classes. Gezien de kosten gemoeid met deelname aan internationale wedstrijden voor talenten en topsporters is sponsoring van groot belang en dat was het bruggetje naar het volgende onderwerp.

De al jarenlang gekoesterde wens om structureel aan werving en behoud van sponsoren te werken werd door Patrice Masson duidelijk in beeld gebracht. Het blijkt een lastige job die drijft op het hebben van een lange adem en persoonlijke kwaliteiten. De meeste schermers vinden hun sponsors door eigen inzet of via professionals. Voor verenigingen zijn de subsidies die door gemeenten worden verstrekt en de extra middelen die zij ontvangen om de sportparticipatie te vergroten een belangrijke extra bron van inkomsten. Meerdere deelnemers konden over hun succes berichten. Patrice deed een oproep om personen te introduceren die er een uitdaging in zien om te werken aan sponsorwerving in de nieuw te vormen commissie.

Na een korte introductie van de nieuw op te zetten commissie Verenigingsondersteuning door Louis Hopstaken ging het vooral over de samenwerking met gemeenten. Het zal u niet verbazen dat daar veel te halen valt nu er van overheidswege veel geld beschikbaar wordt gesteld. Op diverse plaatsen hebben de bestuurders al mooie resultaten behaald. Er was een duidelijke vraag naar het uitdragen van "best practices” om elkaar te inspireren en uit te dagen. Ondanks de inzet van de e-Touche is er behoefte aan meer zichtbaarheid van de KNAS als bond bij de schermers. Er werd gepleit voor ondersteuning bij meer regionale samenwerking tussen de verenigingen en een actievere rol bij het ondersteunen van nieuwe en minder ervaren bestuurders.

We zijn blij met de positieve reacties die we tijdens de sessie kregen over het ervaren van meer openheid van het bestuur. De toepassing van digitaal vergaderen werd op prijs gesteld en we gaan dit dan ook toepassen bij de regiobijeenkomsten.

Ondanks dat het bestuur op sterkte is vraagt  het “runnen van de business” veel tijd en aandacht waardoor onze ambitieuze acties m.b.t. “changing de business” soms in de verdrukking komen. Dat neemt niet weg dat we blijven streven naar innovatie en verbetering.

Ik kan wel concluderen dat de richting van het MJBP werd onderschreven. Deze stip op de horizon wordt uitgewerkt in jaarplannen waar we de verenigingen nadrukkelijk in willen betrekken. In oktober/november starten we de cyclus voor 2022 middels digitale sessies per regio.

Mooi teamwerk! Dank voor ieders inbreng en toezegging om te ondersteuning bij de uitvoering van het MJBP.

Met schermgroet,
Leon Pijnappel
Voorzitter a.i.