Op zaterdag 24 april werd de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van 2021 van de  KNAS gehouden. In november wordt de tweede ALV van 2021 gehouden. Voorafgaande aan die ALV worden in oktober regiobijeenkomsten gehouden via Teams.

Net als de vorige ALV werd deze vergadering in digitale vorm georganiseerd met Online-ALV.nl. De opkomst was groot: 25 verenigingen waren op de vergadering aanwezig, evenals een aantal persoonlijk leden.

Belangrijke besluiten uit de vergadering:

  • Rob Wolthuis is door de vergadering benoemd tot erelid van de KNAS. De officiële uitreiking van het bijbehorende speldje zal op een later moment plaatsvinden.
  • De notulen van de ALV van oktober 2020, zijnde een volledige transcriptie van deze vergadering, zijn goedgekeurd.
  • Het jaarverslag over 2020 is goedgekeurd door de vergadering
  • Het financiële jaarverslag is goedgekeurd.
  • Na een toelichting van de financiële commissie is op hun advies het bestuur decharge verleend voor 2020.
  • Leon Pijnappel is gekozen tot voorzitter en Timon Hagen is gekozen tot algemeen bestuurslid (zie foto)

Verder was er in de vergadering aandacht voor onder meer de volgende zaken:

Jeugd Equipe Competitie: Teun Plantinga gaf een overzicht van de huidige status en liet de website en de app zien die voor de JEC gebouwd zijn. De start zal in september plaatsvinden. Voor het testen van de formule, voor de vakantie, vroeg hij om bereidwillige verenigingen zich te melden.

WBTR: Het bestuur gaat een statutenwijziging voorbereiden i.v.m. de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze zal in de ALV van november ter goedkeuring voorgelegd worden. Het bestuur zal de verenigingen hierover spoedig nader informeren.

Coronasteunfonds voor schermverenigingen: Recentelijk heeft de KNAS een onderzoek gedaan naar de problemen die schermverenigingen ondervinden door de Coronacrisis. Er is een enquête uitgestuurd naar alle verenigingen. Hieruit bleek dat een aantal van de respondenten financiële problemen had. Ook waren er verenigingen die kampten met ledenverlies.

Het bestuur van de KNAS heeft naar aanleiding van deze resultaten besloten om geld vrij te maken voor een steunfonds. Onderbouwde aanvragen zullen door het bestuur en een onafhankelijke commissie beoordeeld worden. Er zal gestart worden met de verenigingen die in de enquête hebben aangegeven problemen te hebben.

Het bestuur wil ook verenigingen die nog geen contact hebben opgenomen de gelegenheid geven om steun aan te vragen. Stuur hiervoor een mail naar Louis Hopstaken (mail:scheidsrechters-veteranen@knas.nl). Het bestuur zal afhankelijk van de type aanvraag aangeven welke stukken aangeleverd moeten worden.

 

Het bestuur bedankt de aanwezigen en de moderatoren Etienne Van Cann, Timon Hagen en Teun Plantinga voor de technische begeleiding.