Reglementen
Er zijn weer nieuwe wijzigingen in het Franstalige reglement aangekondigd. Deze wijzigingen gaan per direkt in en zullen zo spoedig mogelijk worden vertaald en in de Nederlandse versie van het reglement worden opgenomen samen met een aantal andere correcties. Tot het verschijnen van de aanvulling op het Nederlandse reglement zullen de wijzigingen worden besproken op scheidsrechtersbijeenkomsten die plaats vinden vlak voor de komende wedstrijden.

Opleidingen

Scheidsrechterscursus
De najaarsopleiding tot nationaal scheidsrechter is afgerond met 8 geslaagden uit 9 kandidaten. De opleiding was verschoven van Amsterdam naar Arnhem en leverde scheidsrechters op voor alle drie wapens. Een verslag hierover staat in de komende Touché.


Opleidingen in 2005
Voor het komende jaar zijn twee opleidingen gepland. De eerste start op 8 mei en vindt waarschijnlijk plaats in de regio Amsterdam. Communicatie hierover naar de verenigingen volgt binnenkort. De tweede vindt plaats in het najaar in een nader te bepalen regio. Bij het bepalen van deze regio wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van het onderzoek breedtesport.
In het najaar van 2005 is ook een bijscholing gepland voor scheidsrechters. Onderwerp zal zijn communicatie- en presentatievaardigheden voor de scheidsrechter. Voor deze bijscholing zal een enquête worden uitgestuurd met de vraag aan te geven welke vragen je als scheidsrechter hebt of met welke knelpunten je zit. In het eerste dagdeel van de bijscholingscursus zal er dan ruimte zijn voor het beantwoorden van deze vragen.


Herzieningen opleidingen
In het kader van Europese harmonisatie en aanpassingen aan de markt is op initiatief van NOC*NSF een herstructurering van sportopleidingen ingezet. Ook de scheidsrechtersopleidingen vallen hieronder. Op de laatst gehouden kaderdag en eerdere informatiebijeenkomsten is door Martin Booijman (NOC*NSF) hierover gesproken. Dit houdt in dat het opleidingsdoelstellingen en het opleidingsprogramma over de komende maanden zullen wijzigen. Een eerste verandering die nu al zichtbaar is geworden is de vertaling van de categorieën van scheidsrechters van club scheidsrechter, regio scheidsrechter, scheidsrechters A en B tot internationaal scheidsrechter naar scheidsrechter in de categorieëen 1 t/m 5.

Workshop
Op de laatstgehouden kaderdag is een workshop gehouden voor scheidsrechters en schermleraren. Ondanks de korte (1½ uur) tijd van de workshop is er veel gediscussieerd met name over de conventie: dit alles ging op een positieve manier met veel participatie van de deelnemers. Het format van een voorzitter die het gesprek inleidt en de discussie in banen leidt en een panel van experts (een scheidsrechter en een schermleraar) die eigen opvattingen uitdragen werkt goed. Als scheidsrechter was Martin Ariaans in het panel en voor de schermleraren trad Frans Postuma op. Beiden brachten op overtuigende wijze hun visie naar voren en gingen de discussie met het publiek aan. Als laatste onderdeel van de workshop werd een aantal floret-gevechtsgangen geanalyseerd. Conclusies van zowel de scheidsrechterscommissie als de NAS zijn dat ideeën niet zo heel ver uit elkaar liggen als men had verwacht en dat de workshop opvolging moet vinden in een soortgelijke workshop van twee dagdelen. Als de ervaringen van de vorige workshop zijn verwerkt, verwachten we de voorbereiding te kunnen beginnen van een workshop te houden in het voorjaar van 2005. De eerste ideeën hierover zijn: een dagdeel voor scheidsrechters en schermleraren over theorie en praktijk van de jurering van de conventie en een dagdeel voor scheidsrechters, schermleraren en schermers over de relatie tussen de scheidsrechter en de schermer.


Overige informatie

Scheidsrechtersquiz
De eerste ronde van de sabelquiz sluit in de eerste week van januari 2005. Als je nog wilt meedoen aan deze ronde doe de quiz dan nu. In januari start ook de eerste ronde voor floret en de tweede ronde voor sabel.

Materiaal en veiligheid op niet-KNAS wedstrijden
De veiligheids- en materiaaleisen gelden voor KNAS-wedstrijden. Aan wedstrijdorganisaties van niet-KNAS wedstrijden wordt aanbevolen om deelnemers met onreglementair materiaal uit te sluiten van de wedstrijd. Een ongeval als gevolg van ondeugdelijk materiaal is voor risico van de deelnemer en scheidsrechters kunnen, indien zij dit wensen, weigeren een partij te jureren waarbij niet voldaan wordt aan de materiaaleisen, terwijl de wedstrijdorganisatie dit toch toestaat.


Handboek voor de scheidsrechter
Begin 2005 zal het handboek voor de scheidsrechter worden geactualiseerd en aangevuld waar nodig.

Beoordelingen
De beoordelingen zijn in december afgerond. Communicatie hierover naar de scheidsrechters vindt plaats in januari 2005.


Licentiebeleid
Samenhangend met het uitvoeren van de consequenties van beoordelingen en het opzetten van de herstructurering van de opleidingen wordt een nieuw licentiebeleid uitgewerkt. Dit beleid dient als ondersteuning voor bewaking van kwaliteit. Scheidsrechters die drie jaar inactief zijn geweest zullen hun licentie verliezen halverwege volgend jaar. In januari 2005 worden deze scheidsrechters aangeschreven en wordt hun gewezen op de gevolgen van blijvende inactiviteit. Het diploma blijft geldig na het intrekken van de licentie, zodat indien zij na een aantal jaren wensen hun activiteiten te willen voortzetten, dit mogelijk is na het volgen van een bijscholingscursus met als doel het herverkrijgen van de licentie.

Poll
De eerste poll is afgelopen. De resultaten ervan zijn te vinden op de poll-pagina. De tweede poll staat in de rechterkolom.

Kerstdagen en nieuw jaar
De scheidsrechterscommissie wenst u allen prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2005!